Privacy statement

Privacybeleid – Lesita 

 

Over ons privacybeleid

 

Lesita geeft veel om uw privacy.

 

Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze

diensten hebben verzameld.

 

Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Lesita.

 

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

 

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

 

Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

 

Over de gegevensverwerking

 

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

 

Webwinkelsoftware

mijnwebwinkel.nl

 

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van mijnwebwinkel. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld.

mijnwebwinkel heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

mijnwebwinkel is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een firewall en een sterk

wachtwoordbeleid.

Data wordt in de EU op ISO27001 gecertificeerde servers opgeslagen.

mijnwebwinkel maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

mijnwebwinkel behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Zie hier hun eigen privacy statement:

https://www.mijnwebwinkel.nl/voorwaarden
 

Webhosting

Webreus

 

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Webreus.

Webreus verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden.

Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.

Webreus heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Webreus is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

E-mail en mailinglijsten

mijnwebwinkel

 

Onze website maakt gebruik van mijnwebwinkel , een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van

onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van mijnwebwinkel.

mijnwebwinkel zal uw naam en emailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen.

Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen!

Uw persoonsgegevens worden door mijnwebwinkel beveiligd opgeslagen.

mijnwebwinkel maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of emails

worden geopend en gelezen.

mijnwebwinkel behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Webreus

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Webreus.

Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Webreus heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

 

Payment processors

Sisow

 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het

platform van Sisow.

Sisow verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.

Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Sisow behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.

Sisow bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Verzenden en logistiek

PostNL

 

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen.

Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen.

Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de

overeenkomst.

In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen

ter beschikking.

Hier vind u hun eigen privacy statement:

https://www.postnl.nl/privacy-verklaring/

 

Facturatie en boekhouden

Snelstart en Boekhouder

 

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van

Snelstart en ACCB Accountancy en Belastingadvies.

Wij delen uw voornaam en achternaam, deze informatie is te summier om uw verdere gegevens te achterhalen.

 

Externe verkoopkanalen

Marktplaats.nl
 

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl.

Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons.

Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen.

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening.

Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren.

Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Lesita op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.

In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent.

Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.

Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten
 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt.
Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

 

Om misbruik te voorkomen sturen wij afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.

Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

In uw klantaccount kunt u zelf ook altijd uw gegevens aanpassen.

Komt u er niet uit of wil u uw hele account laten verwijderen?

Stuur dan een bericht naar info@lesita.nl, wij zullen dit dan voor u in orde maken.

 

Inzagerecht

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.

U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben.

 

Rectificatierecht

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.

U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.

U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren.

U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

 

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Lesita.

Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van

de afhandeling van uw bezwaar.

Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.
Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.
Lesita gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.
Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij LESITA
geen cookies ontvangt.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.

In geval wijziging van onze Privacy-statement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie

 

 

Contactgegevens

 

Lesita

Oude Rijksweg 316A

7954DT Rouveen

Nederland

 

Telefoon: 0522 474885

Email: info@lesita.nl

KVK nummer: 56101120

BTW-id: NL002162990893

 

 

Contactpersoon voor privacyzaken

Geertje Courtz

© 2019 - 2024 Lesita Sieraden | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel